Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem Sars-COV-2 wywołującym chorobę
COVID–19. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej

  

§ 1. Ogólne zasady organizacji pracy

1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, tj. załatwienia spraw pilnych, niecierpiących zwłoki, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.
2. Wszelkie przebywanie osób z zewnątrz odbywa się wg następujących zasad reżimu sanitarnego:
         1) oczekiwanie w strefie wyznaczonej na pracownika szkoły,
         2) zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
         3) zakrycie nosa i ust,
         4) obowiązkowa dezynfekcja rąk,
         5) ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,
         6) poddanie się mierzeniu temperatury.
3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
4. W szkole osoby wchodzące są ewidencjonowane.
5. Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
6. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
7. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
8. Pracownicy szkoły i nauczyciele powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
9. Pracownicy szkoły i nauczyciele mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy.
10.Pracownicy szkoły i nauczyciele zostaną zaopatrzeni przez dyrektora szkoły w środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące, w razie potrzeby fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich, a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
11.Pracownicy szkoły i nauczyciele używają przyłbic lub maseczek w przestrzeniach wspólnych.
12.W czasie zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.
13.Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnego pojemnika. 

§ 2. Organizacja i funkcjonowanie grup Klasy I-III

1. Uczniowie w szkole będą przebywać stale w wyznaczonych salach. Po wejściu do sali uczniowie dezynfekują ręce.
2. Przerwy odbywają się w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
3. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni kontakty między poszczególnymi grupami uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów i zabawek.
6. Korzystanie ze stołówki następuje wg ustalonego harmonogramu, w godzinach 11.30–12.15.
7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły, oczekują na wyjście dziecka przed budynkiem, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
8. Ze świetlicy szkolnej korzystają wyłącznie dzieci rodziców pracujących. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą doraźnie skorzystać pozostali uczniowie na zasadach określonych w regulaminie świetlicy.
9. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00–8.00 oraz 11.00–16.30.
10.Zajęcia wychowana fizycznego przy sprzyjających warunkach atmosferycznych odbywają się na świeżym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rodzice zapewniają odpowiedni do stanu pogody ubiór.
11.W przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych zajęcia odbywają się w budynku szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
12.Uczniowie nieuczęszczający na zajęcia religii przebywają świetlicy lub w bibliotece szkolnej, która jest czynna w godzinach 8.00–15.30.
13.Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się przez szatnię oraz wyjście ewakuacyjne pawilonu A, według ustalonego harmonogramu.
14.Uczniowie wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
15.Obowiązkowe obuwie na zmianę, z którego uczniowie korzystają tylko w szkole, po zajęciach zostaje w szatni w indywidualnych podpisanych workach.
16.Zobowiązuje się rodziców do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz konieczności stosowania się do ustalonych w szkole zasad i procedur.

Klasy IV-VIII

1. Uczniowie w szkole przebywają w stale wyznaczonych salach. Po wejściu do sali uczniowie dezynfekują ręce.
2. Na zajęciach informatyki, języka obcego i wychowania fizycznego grupy przechodzą do wyznaczonych sal.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów i zabawek.
5. Podczas przerwy uczniowie wychodząc na korytarz przebywają w wyznaczonej strefie, obowiązkowo zakrywając nos i usta. Nauczyciel uczący w danej sali dopilnowuje otwieranie okien i wietrzenie sali w czasie przerwy.
6. Obowiązek zapewnienia maseczek lub innych środków ochrony osobistej uczniom spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach.
7. Uczniowie korzystają z toalety w czasie przerwy. Jednorazowo w toalecie nie może przebywać więcej niż dwie osoby. Po skorzystaniu należy zdezynfekować ręce.
8. Korzystanie ze stołówki następuje wg ustalonego harmonogramu, w godzinach 12.25–12.45 oraz 13:30–13:50.
9. Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się przez szatnię oraz wyjście ewakuacyjne pawilonu B, według ustalonego harmonogramu.
10.Uczniowie wchodzący do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce.
11.Obowiązkowe obuwie na zmianę, z którego uczniowie korzystają tylko w szkole, po zajęciach zostaje w szatni w indywidualnych podpisanych workach.
12.Zobowiązuje się rodziców do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz konieczności stosowania się do ustalonych w szkole zasad i procedur.

§ 3. Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego

1. Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, w tym placu zabaw, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
2. W salach gimnastycznych i innych pomieszczeniach przeznaczonych na zajęcia sportowe może przebywać jedna grupa (z wyjątkiem dużej sali gimnastycznej), zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
3. Przy wejściu i wyjściu z pawilonu sportowego należy zdezynfekować ręce.
4. Sprzęt na boisku i w salach gimnastycznych wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
5. W miarę możliwości należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.
6. Dzieci korzystają z szatni w pawilonie sportowym w sposób rotacyjny i pod nadzorem nauczyciela. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odległości (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
7. Przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do zajęć sportowych jest zabronione.
8. W miarę możliwości lekcje wychowania fizycznego są realizowane w blokach 2-godzinnych, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących grup w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.
9. Obowiązkowo przed i po każdych zajęciach lub bloku zajęć sportowych uczniowie myją ręce wodą z mydłem.
10.W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone na otwartej przestrzeni.
11.W sali gimnastycznej sprzęt sportowy i podłoga oraz przebieralnie powinny być umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

§ 4. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby u dziecka

1. Jeżeli rodzice zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przyprowadzić dziecka do szkoły.
2. Nauczyciel, który zauważył u dziecka objawy chorobowe (kaszel, duszność, gorączka), niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną, która postępuje zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
3. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium, służące do odizolowania ucznia u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole objawy chorobowe.
4. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
5. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pielęgniarki szkolnej w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
6. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Chełmie oraz organ prowadzący szkołę.
7. Obszar, w którym przebywało i przemieszczało się dziecko należy poddać gruntownej dezynfekcji.
8. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik w razie wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z odpowiednimi służbami.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, a decyzję o jego izolacji w izolatorium dla pracowników szkoły podejmuje dyrektor.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.3, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący szkołę.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium dla pracowników nie mogą przebywać inne osoby do czasu przybycia odpowiednich służb.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może być modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz przesłana w formie e-maila do nauczycieli, rodziców i uczniów.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Chełm, 28 sierpnia 2020 r.